Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sam Sam Music zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden - Nederland onder nummer: 28029485. 1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sam Sam Music worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sam Sam Music ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst / aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Sam Sam Music zijn vrijblijvend, Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Sam Sam Music behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de door koper geplaatste bestelling door Sam Sam Music. Tevens is Sam Sam Music gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sam Sam Music dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico van de koper.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn alleen in Euro, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vóór levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 3.3 Betaling kan alleen geschieden door middel van vooruit betaling via bank/giro overschrijving. 3.4 Er is geen minimaal bestedingsbedrag per bestelling. 3.5 Indien Koper met enige betaling in gebreke is, zal zolang de nog openstaande betaling niet is voldaan Sam Sam Music eventuele nieuwe bestellingen vasthouden of weigeren totdat deze is voldaan. Sam Sam Music is gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 3.6 Sam Sam Music is bevoegd om bij de uitvoering van betaling(en) door koper gebruik te maken van derden. 3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen acht (8) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sam Sam Music.

Artikel 4. Levertijd bestelling

4.1 Bestelde producten bij Sam Sam Music worden zo snel mogelijk aan koper geleverd, maar de door Sam Sam Music opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding. Bij eventuele bestellingen waarop het recht van retour niet van toepassing is (hetgeen bij bestellen expliciet zal zijn vermeld) geeft vertraagde levering evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.4.2 De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. Wanneer de bestelling uit meerdere producten bestaat en deze producten niet gelijktijdig voorradig worden, kan Sam Sam Music ervoor kiezen producten pas te versturen wanneer de voleldige bestelling geleverd kan worden. 4.3 Indien koper aan Sam Sam Music schriftelijk opgave doet van een adres, is Sam Sam Music gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan Sam Sam Music schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden. 4.4 Sam Sam Music verstuurd artikelen op risco van de koper. Indien koper het risico van zoekraken of diefstal wil uitsluiten dan kan hij de bestelling aangetekend laten versturen. De kosten hiervoor zijn 7,75 euro.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper Sam Sam Music daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht (8) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sam Sam Music de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 5.3 Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft koper het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Sam Sam Music te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten en het risico voor retourzendingen voor rekening komen van koper. 5.4 Bij een eventuele retour zending dient Sam Sam Music vóór verzending schriftelijk op de hoogte te worden gesteld door de koper. 5.5 Bij diefstal of zoekraken tijdens verzending kan Music Spirits niet verantwoordelijk worden gehouden, dit is op risco van de koper. Om diefstal en zoekraken uit te sluiten kan de klant de bestelling aangetekend laten versturen en moet dan 7,75 euro bij betalen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen koper op grond van enige overeenkomst aan Sam Sam Music verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op koper over.

Artikel 7. Communicatie

7.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Sam Sam Music, dan wel tussen Sam Sam Music en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Sam Sam Music, is Sam Sam Music niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sam Sam Music.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sam Sam Music ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sam Sam Music gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sam Sam Music kan worden toegerekend zoals: bijvoorbeeld bij technische/provider problemen of door fouten van derden als vervoerders. Dit omdat Sam Sam Music niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 8.3 Bij diefstal of zoekraken tijdens verzending kan Sam Sam Music niet verantwoordelijk worden gehouden, dit is op risco van de koper. Om diefstal en zoekraken uit te sluiten kan de klant de bestelling aangetekend laten versturen en moet dan 7,75 euro bij betalen.

Artikel 9. Intellectuele en industriele eigendomsrechten

9.1 Koper dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld auteursrechten welke, rusten op de door Sam Sam Music geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren 9.2 Sam Sam Music garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Privacy/veiligheid

10.1 Sam Sam Music respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die koper ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 11. Diversen

11.1 Wanneer door Sam Sam Music gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sam Sam Music deze Voorwaarden soepel toepast. 11.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sam Sam Music in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sam Sam Music vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 11.3 Sam Sam Music is bevoegd om bij de uitvoering van geplaatste bestelling(en) door koper gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Deze site is bestemd voor het promoten en verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Artikel 13. Geschillen

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14. Copyrights

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Sam Sam Music is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Artikel 15. Merken

Alle woord en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Sam Sam Music, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Sam Sam Music is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de door Sam Sam Music gebruikte informatie van producten van derden.

Artikel 16.

De algemene voorwaarden van Sam Sam Music zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Leiden - Nederland onder nummer 28029485. Sam Sam Music is gevestigd te Noordwijk - Holland, aan de Kraaierslaan 44 (2204AP)

Laatst bijgewerkt in Mei 2015